Kisenyi Bus terminal

New Bus fares across the country
UBOA